Из Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Стара Загора

(посл. изм. и доп. – Решение № 2219 от 20.12.2022 г.)


Глава Втора. Местни такси
Раздел Осми. Други такси

Чл. 52е. Такси за предоставяне на специализирани библиотечни услуги в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ Стара Загора.
(1). За изготвяне на писмени библиографски справки:
1. С хронологичен обхват до 10 години за 1 брой библиографско описание – 0.10 лв.
2. С хронологичен обхват над 10 години за 1 брой библиографско описание – 0.20 лв.
3. Повторно ползване на библиографска справка – за 1 брой библиографско описание – 0.05 лв.
4. Изготвяне на писмена фактографска справка – 2.00 лв./стр.
(2). За разпечатване и копиране на библиотечни документи
1. Разпечатване на черно-бял принтер А4 – 0.20 лв./стр. едностранно и 0.30 лв. двустранно
2. Копиране на библиотечни документи – 0.10 лв./стр. едностранно и 0.15 лв. двустранно
3. Сканиране на документ А4 до 5 стр. – 0.50 лв./стр.
(3). Постъпленията от таксите остават в приход на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ Стара Загора.

Приложение № 4 към чл. 53
Цени за ползване на сгради и части от тях собственост на Община Стара Загора

ХI. Регионална библиотека „Захарий Княжески”
1. За използване на зали, фоайета и изложбени площи в сградата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ от граждани и организации в рамките на работното време:
1.1. Ползване на зала „Захарий Княжески” І етаж (100 места)
1.1.1. без озвучаване – 150.00 лв. за 1 час с вкл. ДДС.
1.1.2. с озвучаване – 180.00 лв. за 1 час с вкл. ДДС.
1.1.3. за 8 часа – 720.00 лв. с вкл. ДДС.
1.2. Ползване на зала ІV етаж – заседателна (30 места):
1.2.1. за 1 час – 90.00 лв. с вкл. ДДС.
1.2.2. за 8 часа – 360.00 лв. с вкл. ДДС.
1.3. Ползване на фоайе:
1.3.1. без озвучаване – 48.00 лв. на започнат час с вкл. ДДС.
1.3.2. с озвучаване – 60.00 лв. на започнат час с вкл. ДДС.
1.3.3. за 8 часа – 240.00 лв. с вкл. ДДС.
1.4. Ползване на изложбени площи за 14 дни – 72.00 лв. с вкл. ДДС.
2. За използване на залите, фоайетата, изложбените площи на открито и закрито в сградата на Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в извънработно време се заплащат цените, посочени по-горе в т. 1, увеличени с 20 на сто, без включен обслужващ персонал. Заплащането на обслужващия персонал се определя по договаряне.
3. За ползване на сградите и части от тях по т. 1 от Общината, от културните институти, от творчески сдружения в Община Стара Загора, от учебните и детски заведения за провеждане на организирани мероприятия се заплаща 1/3 от определените цени.
4. Времетраенето на всички предхождащи или следващи събитието дейности се включва в продължителността, за която се отдава за ползване съответната зала или части от сградата.
5. Не заплащат цени за ползване граждани, организации и общински структури, провеждащи събития от Културния календар на Община Стара Загора, при осигурен свободен вход за посетителите.

 ***

Заплащането за използване на услуги, зали, фоайета и изложбени площи в сградата на Регионалната библиотека е авансово и може да се извърши и по банков път:

Регионална библиотека "Захарий Княжески"
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
IBAN: BG13 UNCR 7000 3122 2417 53
BIC: UNCR BGSF

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“