Регионална библиотека „Захарий Княжески” приветства и насърчава дарения, които отговарят на текущите интереси и приоритети на читателската аудитория и допълват колекциите ѝ по отношение на вид на изданията, тематична насоченост, научност и плурализъм.
Библиотеката получава право на собственост върху дарените документи и може да ги владее, ползва и да се разпорежда с тях съобразно своите функции, цели и задачи.

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правилата са изработени съгласно разпоредбите на:

 • Закон за обществените библиотеки
 • Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд
 • Дарения за колекциите: Насоки за библиотеките на Секцията по комплектуване към ИФЛА, 2008 г.
 • Инструкции на Българската библиотечно-информационна асоциация

Раздел II
ЦЕЛИ

 • Гарантиране на еднакви условия и ръководни принципи при приемане на дарения от библиотечни документи.
 • Създаване на необходимата организация и процедури при приемане на дарения.

Раздел III
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДАРЕНИЯТА

 • Библиотеката приема само такива дарения, които отговарят на профила на изграждане на фондовете ѝ, съответстват на изискванията и критериите за подбор, използвани при покупката на нови библиотечни документи – т.е. да инвентира подареното заглавие само в случай че е важно за фонда и за него бихме отделили средства за закупуване.
 • Библиотеката приема както отделни библиотечни документи, така и обособени колекции (лични библиотеки).
 • Библиотеката приема дарения, които са придружени от опис, в който са отразени следните данни: автор, заглавие и година на издаване за съгласуване и подбор за документи, издадени преди повече от десет години. За такива, издадени през последните десет години, опис не се изисква.
 • За документи, които представляват културна ценност, дарителят се задължава да предостави информация за произхода им и пътя им до библиотеката.

Раздел IV
НЕПОИСКАНИ ДАРЕНИЯ

 • Библиотеката не приема материали:
 • в лошо физическо състояние;
 • остарели по съдържание;
 • неподходящи за профила на библиотеката;
 • минали течения на периодични издания (с изключение на документи,  които са липсващи във фонда ѝ произведения за Стара Загора и края или от старозагорски автори, както и такива, които представляват културна ценност);
 • документи, притежание на други библиотеки.
 • Не се приемат дарения, които са обект на интерес или притежание на други институции – музеи, архиви, галерии и др. По изключение могат да се приемат материали, които не са характерни за колекциите на библиотеката, само ако това е в интерес да се запази целостта на дарението.
 • Библиотеката не поощрява непоискани дарения с поставени условия от дарителя и запазва  правото си след преценка на необходимостта от дарението за нейните читатели да разполага с него както намери за добре. Предложенията за дарения с поставени условия се разглеждат индивидуално за всеки отделен случай.

Глава V
ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА ДАРЕНИЯ

 • Библиотеката огласява правилата за дарения на своя сайт и на достъпни за читателите места в библиотеката.
 • Библиотеката не поема разходите по доставката и транспорта на даренията, освен в случаите, когато те са с изключителна ценност за нея.
 • С цел улесняване на дарителя даренията се приемат във всички отдели на библиотеката от служители, които я представляват – директор, гл. библиотекар,  библиотекари, отговорни за развитието и опазването на фондовете.
 • Дарителят (или служител на библиотеката, когато това се налага) попълва бланка за дарение (по образец).
 • По желание от страна на дарителя се издава Свидетелство за дарение.
 • Дарението се вписва в „Списък на дарителите”, съдържащ следната информация:  входящ номер, от кого е дарението – три имена, адрес, телефон, имейл; вид и брой на дарените документи.
 • Библиотеката не поема ангажимент за обработка на дарения в рамките на поставен срок.
 • Комисия изготвя оценка на дарените книги и взема решение за необходимостта от регистрирането им на основата на политиката за комплектуване и развитие на библиотечните фондове.
 • Регистрирането се извършва с Акт за дарение, към който се прилага списък на регистрираните библиотечни документи, представляващ неразделна част от него.
 • Когато в дарението има материали без информация за цена, комисия извършва финансова оценка и определя стойността им по пазарни цени. Когато дарението съдържа редки и ценни документи, комисията може да извърши консултация със специалисти.
 • Служител на библиотеката поставя на всеки документ печат „Дарение от…” и  вписва името на дарителя. При изрично заявено искане на дарителя библиотеката подкрепя желанието му за анонимност.
 • След регистрация, обработка и каталогизация, съгласно Наредба  № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд, дарените материали стават неотменна част от фонда на библиотеката.
 • Части от дарения, които дублират документи от библиотечния фонд не се усвояват и се предоставят на други библиотеки, културни институции и неправителствени организации.

Приложение: Бланка за дарение

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“