ПРАВИЛНИК
за предоставяне на специализираната библиотечна услуга
Междубиблиотечно заемане (МЗ и ММЗ)

в Регионална библиотека „Захарий Княжески“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник урежда правилата за предоставяне на специализираната услуга Междубиблиотечно заемане (МЗ) според чл. 28 от Правилата за обслужване на читателите и чл. 4. т. 3 от Правилника за дейността на Регионална библиотека „Захарий Княжески”.
Чл.  2. (1) Услугата Междубиблиотечно заемане (МЗ) се изпълнява на основание чл. 52, ал.1, т. 3 от Закона за обществените библиотеки и със сътрудничеството на други библиотеки в страната с цел да се удовлетвори правото на ползвателите на достъп до необходимите им библиотечни документи.

 1. РБ „Захарий Княжески” поръчва и доставя за временно ползване библиотечни документи, които не се притежават от библиотеката.
 2. Поръчки на библиотечни документи извън страната чрез Международно междубиблиотечно заемане (ММЗ) се изпращат за изпълнение към Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.
 3. РБ „Захарий Княжески” изпраща документи от собствения си фонд на други библиотеки в страната само при условие, че търсените библиотечни документи липсват в техните фондове.
 4. Редът и начините за осъществяване на услугата, както и имуществената отговорност, се уреждат съгласно настоящия Правилник и Кодекса на специализираната библиотечна услуга Междубиблиотечно заемане.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Чл. 3. В Регионална библиотека „Захарий Княжески” за услугата Междубиблиотечно заемане отговаря служител от Сектор Читални и междубиблиотечно заемане, който подпомага процеса по заявяване и доставяне на библиотечните документи.
Чл. 4. Право да ползват услугата Междубиблиотечно заемане имат регистрирани потребители на РБ „Захарий Княжески” с валидна читателска карта както и всички библиотеки от страната.
Чл. 5. Искането за доставка на библиотечни документи от страната (МЗ) може да бъде направено устно, чрез писмено заявление или по електронната поща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
(1) Заявленията за доставка на библиотечни документи от страната (МЗ) се подават от потребителя на място в читалнята на библиотеката или по електронната поща.
(2) Устните искания се приемат след съставяне на протокол за приемането им.
(3) Заявленията, получени по електронната поща се считат за писмени.
(4)  Библиографските данни на документите се вписват без съкращения.
(5)  РБ ”Захарий Княжески” не налага ограничения за броя на заявките, подадени от един потребител.
Чл. 6. Заявленията за доставка на библиотечни документи извън страната (ММЗ) се подават само на място в читалнята на библиотеката.

Чл. 7. (1) Срокът за доставка на документи от страната е:
7 работни дни – за документи в оригинал;
3 работни дни – за електронни документи.

 1. Срокът за доставка на документи извън страната (ММЗ) зависи от установените контакти на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” и географското местоположение на доставящата библиотека.
 2. Когато документът не може да бъде открит в достъпните електронни каталози или библиотеката не може да изпълни заявката поради получен отказ, потребителят се уведомява незабавно на посочения от него телефон.

Чл. 8. (1) Библиотечните документи в оригинал, получени по междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане (ММЗ), се ползват само на място в Читалнята;
(2) копиране само в библиотеката съгласно разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права (чл. 24, ал. 1, т. 9)  и при условие, че не са посочени допълнителни забрани от доставящата библиотека;
(3) електронните копия, получени по междубиблиотечно заемане се препращат на адреса на електронна поща на потребителя.
Чл. 9. (1) Срокът за ползване на документите, получени по междубиблиотечно заемане, се определя от библиотеката, която ги предоставя.
(2) РБ „Захарий Княжески определя срок от 30 календарни дни за заемане на  документи от фондовете ѝ.                                 

 1. Срокът може да бъде продължен само при условие, че документите не се търсят от други потребители.
 2. Удължаването на срока трябва да се поиска по електронен път (или по телефона) 5 работни дни преди изтичането му.

Чл. 10. РБ „Захарий Княжески” изключва от МЗ следните видове библиотечни документи:

 1. редки и ценни библиотечни документи;
 2. периодични издания;
 3. некнижни носители;
 4. справочни издания и книги в един екземпляр се изпращат по преценка на ръководителите на отдели и на отговорника за МЗ.

Чл. 11. Статии от периодични издания и сборници се предоставят само във вид на електронно копие.
Чл. 12. Библиотеката не изпълнява поръчки от своите фондове, когато търсените документи са:

 1. временно недостъпни (заети от потребител, в процес на обработка или на подвързия);
 2. не са обект на МЗ, съгласно разпоредбите на чл. 10 на този Правилник;
 3. с неточни библиографски данни на търсения документ;
 4. с непълни потребителски данни в заявлението.

Чл. 13. Заявените по МЗ библиотечни документи в оригинал (книги) се поставят в здрава опаковка и се изпращат като препоръчана пощенска/куриерска пратка.

ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ
Чл. 14. (1) РБ „Захарий Княжески” не начислява такса за посредническата услуга по заявяване и доставка на библиотечни документи.

 1. Разходите по доставка на документи от фонда на РБ „Захарий Княжески” се поемат от библиотеката поръчител;
 2. Всички разходи, свързани с доставката на документи от други библиотеки в страната и от чужбина, са за сметка на ползвателя на документите.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Чл. 15. РБ „Захарий Княжески” носи имуществена отговорност за заетия оригинален документ от получаването до връщането му в доставящата библиотека.
Чл. 16. РБ „Захарий Княжески” следи за правилното използване и недопускане на вреди върху заетия чрез МЗ библиотечен документ.
1. При евентуална повреда ползвателят и библиотеката носят споделена отговорност за отстраняване на нанесените вреди.
Чл. 17. Библиотеките, ползващи услугата МЗ, предоставяна от РБ „Захарий Княжески”, поемат следните задължения:

 1. да не предоставят заетите книги за ползване извън библиотеката;
 2. да се грижат за опазването на заетите книги и да поправят вредите, причинени през време на ползването им;
 3. да връщат заетите книги в срока, отбелязан на заемната бележка и посочен в чл. 9. от настоящия Правилник.

Чл. 18. При неспазване срока на връщане, повреда или загуба на получените документи, на библиотеката поръчител се налагат санкции съгласно Правилата за обслужване на читатели в РБ „Захарий Княжески”.
Чл. 19. Правилникът се приема на заседание на дирекционния съвет на библиотеката и влиза в сила след издаване на заповед от директора за утвърждаването му.

Приложения:

 1. Заявление за доставка на библиотечни документи (Междубиблиотечно заемане по чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените библиотеки)
 2. Протокол за приемане на устни заявления

Утвърден със заповед № 13 / 23.02.2021 г.

 

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“