УСТАВ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

„БИБЛИОФОНИЯ“

Глава I. Общи разпоредби

Предмет на Устава
Чл. 1. (1) Този устав урежда устройството, дейността, съществуването и прекратяването на юридическо лице с нестопанска цел сдружение за обществена полза „Библиофония“.
(2) Сдружението с нестопанска цел „Библиофония“, наричано за краткост в настоящия Устав „Сдружението”, е доброволно обединение на лица, развиващи дейност в библиотечно-информационния сектор, културата, образованието, науката и гражданското общество с предмет на дейност популяризиране на съвременни практики в областта на културата, образованието и информацията и тяхното утвърждаване в публичната сфера.   
(3) Сдружението е учредено за обществена полза и не може да се преобразува в сдружение в частна полза. 

Наименование на Сдружението
Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е Сдружение „Библиофония“.
(2) На латиница наименованието на Сдружението се изписва „Bibliophonia“.

Седалище на Сдружението
Чл. 3. (1) Седалището на Сдружението е: гр. Стара Загора.
(2) Адресът на управление на Сдружението е: гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 44.

Срок на Сдружението
Чл. 4. Сдружението е учредено безсрочно.
Чл. 5. Сдружението може да има свой знак, печат, химн, значки и др. подобни.

Цели на Сдружението
Чл. 6. Сдружението е учредено да развива културна, образователна и информационна дейност с цел възпитаване на уважение към културното наследство и умения да се ценят изкуствата, научните постижения и иновациите.
В този смисъл Сдружението се стреми:

 • Да развива и повишава творческите инициативи, изпълнителското майсторство и професионалната реализация на своите членове.
 • Да допринася за разбиране на разнообразието на общата европейска култура и общите европейски ценности и работи за активизирането на културния диалог на регионално, национално и международно ниво.
 • Да работи за опазване, осигуряване на достъп и популяризиране на местното културно-историческо и научно наследство.
 • Да съдейства за развитието и утвърждаването на музикалната култура и духовните ценности на обществото и да допринася за развитието и разпространението на хоровото пеене в страната и чужбина.
 • Да създава условия и намери форми за приобщаване на младото поколение към утвърдените книжовни и музикални традиции.
 • Да подпомага уязвими лица и групи за творческо личностно себеизразяване и обществена изява и да работи за тяхната социализация.
 • Да осъществява изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност в областта на библиотеките и библиотечно-информационните услуги.
 • Да насърчава създаването на лидери сред членовете си за модернизация на библиотеките и библиотечно-информационните услуги.
 • Да повишава осведомеността на обществото за ролята и значението и да насърчава застъпничеството за библиотеките и професиите в библиотечно-информационния сектор.

Средства за постигане на целите на Сдружението
Чл. 7.  За постигане на целите си Сдружението използва всички позволени от закона средства, в това число:

 • Осигуряване достъп до културните изяви на различните видове изкуства.
 • Организиране дейността на хор на библиотекарите и подпомагане на творческите му изяви.
 • Организиране на фестивали, лектории, културни прояви, конференции, семинари, кръгли маси, програми за обмен и др.
 • Привличане на съмишленици, насърчаване и популяризиране на доброволчеството при изпълнение на целите на Сдружението.
 • Осъществяване на съвместна дейност със сродни по цел организации в страната и чужбина, с държавни и общински учреждения, университети и изследователски институти.
 • Реализиране или участие като партньор в регионални, национални и международни проекти и програми, свързани с културното наследство, културната интеграция, продължаващото образование и гражданското участие.
 • Участие в местни, национални и международни форуми.
 • Иницииране на местни кампании и координиране участието в национални за насърчаване на четенето, информационна грамотност, учене през целия живот и др.
 • Предоставяне на експертни и консултантски услуги.
 • Развиване на партньорски взаимоотношения с други сектори за осигуряване на застъпничество и подкрепа за библиотечно-информационния сектор и работещите в него, включително дарителство и спонсорство.
 • Разработване и публикуване на информационни продукти в подкрепа на целите на Сдружението.
 • Отличаване на свои изявени членове, както и външни лица и организации с принос към развитието на културата, образованието и гражданското участие в региона.
 • Подобряване на  обществената информираност и привличане на обществен интерес към съвременните практики в областта на културата, образованието и информацията.

Предмет на дейност на Сдружението
Чл. 8. Предмет на дейност на Сдружение „Библиофония” са културни, образователни и информационни инициативи за популяризиране на съвременни практики в областта на културата, образованието и информацията и тяхното утвърждаване в публичната сфера; възпитаване на уважение към културното наследство и умения да се ценят изкуствата, научните постижения и иновациите; подкрепа на творци и нови форми в изкуството и културата; прилагане на алтернативните възможности за учене и развитие на неформалното и информалното образование; развитие на библиотечно-информационната дейност и повишаване качеството на библиотечните услуги за гражданите.

Допълнителна стопанска дейност
Чл. 9. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, ако е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, и като използва приходите за осъществяване на целите, посочени в този Устав.
(2) Извършваната от Сдружението стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.
(3) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет (УС) на Сдружението.
(4) Сдружението не разпределя печалба.

Определяне на дейността
Чл. 10. Сдружението осъществява дейността си в обществена полза, като разходва имуществото си за:

 • Развитие на културата и образованието;
 • Утвърждаване на духовните ценности и гражданското общество;
 • Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация.

Глава II. Членство

Право на членство
Чл. 11. (1) Членуването в Сдружението е доброволно.
(2) Сдружението е открито за членство на дееспособни физически лица и български и чуждестранни юридически лица, които имат отношение към целите и задачите на Сдружението и са били предложени или препоръчани от друг негов член.

Придобиване на членство
Чл. 12. (1) Кандидатът за член на Сдружението подава писмено заявление до председателя на УС, в което се декларира приемането на Устава на Сдружението, както и индивидуализиращи го документи (решение за регистрация, учредителни документи на кандидата – юридическото лице, решение на компетентния му орган за управление относно участието в друга организация, съответно документ за самоличност за физически лица).
(2) Подадените заявления за членство се разглеждат на първото редовно заседание на УС, следващ подаването им. Членството се придобива с решение на УС, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове. В случай на отказ отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание (ОС), което взима окончателно решение.

Членски внос
Чл. 13. (1) Членовете на Сдружението дължат годишен членски внос в размер, определен от ОС.
(2) При необходимост от финансиране на крупни прояви, по решение на ОС се събират и допълнителни вноски.

Права и задължения на членовете
Чл. 14. (1) Членовете на Сдружението имат следните права:

 • Да членуват в Сдружението доброволно.
 • Да участват в заседанията на ОС лично и да гласуват при вземането на решения. Всеки член има право на един глас. Гласовете на всички членове на Сдружението са равни.
 • Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.  Да бъдат информирани за дейността на Сдружението, да ползват имуществото, както и резултатите от дейността му по реда, предвиден в Устава.
 • Да напускат Сдружението при спазване на установената за целта процедура.

(2) Членовете на Сдружението имат следните задължения:

 • Да спазват правилата на този Устав и други вътрешни регламентиращи актове и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението, освен ако те не противоречат на нормативен акт.
 • Да работят за  постигане целите на Сдружението.
 • Да изпълняват точно финансовите си задължения към Сдружението, произтичащи от решенията на ОС и УС.

(3) Членовете на Сдружението не отговарят лично за задълженията на Сдружението. За задълженията на Сдружението те отговарят до размера на предвидените в Устава имуществени вноски.
(4) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 15. За членовете на Сдружението се води регистър, който съдържа името и адреса, датите на възникване и прекратяване на членството и др. необходими данни. Регистърът се води и съхранява от УС. 

Прекратяване на членството
Чл. 16. Членството се прекратява:

 • с едностранно волеизявление до УС на Сдружението;
 • със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 • с изключване поради невнасяне на имуществени вноски, системно неучастие в дейността на Сдружението и поведение, което е несъвместимо с Устава и целите на Сдружението;
 • с прекратяването на Сдружението.

Глава III. Органи на управление на Сдружението, клонове и публичност

Органи
Чл. 17. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.
(2) Управителен орган на Сдружението е Управителния съвет.
(3) Органите на Сдружението водят книги за протоколите от заседанията си. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

Общо събрание
Чл. 18. Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.
Чл. 19. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава с тайно гласуване председател и членове на УС на Сдружението;
4. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението, както и начина за разпределение на останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите;
5. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
6. приема отчета за дейността на УС;
7. приема бюджета на Сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
9. разглежда жалби на изключени членове;
10. взема решение за участие в други организации;
11. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
12. взема решение за откриване и закриване на клонове;
13. приема правилник за дейността на клоновете;
14. избира председателите на клоновете на Сдружението.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 7 и 11  не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.
(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението.
(4) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
(5) Решенията на органи на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземането на решението.
(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигнати пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от вземането на решението.
(7) С настоящия Устав решенията по ал. 1, т. 2, 5, 8, 9, 12, 13 и 14 се възлагат на УС. Възлагането може да се отменя по решение на ОС.
(8) По решение на ОС на Сдружението могат да бъдат сформирани комисии и други органи с временно или постоянно предназначение.

Свикване на Общо събрание
Чл. 20. (1) ОС се свиква от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай УС в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на ОС и по чия инициатива то се свиква.
(3) (изм. 04.07.2018 г.) Поканата се публикува на интернет страницата на Сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочената дата.

Кворум
Чл. 21. ОС е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване
Чл. 22. (1) Всеки член на ОС има право на един глас, който упражнява лично. Не се допуска гласуване с пълномощие. Гласуването в ОС е явно.
(2) Член на ОС няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземане на решения.

Вземане на решения
Чл. 23. (1) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията, свързани с изменението и допълването на този Устав и решенията за преобразуване или прекратяване на Сдружението се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Управителен съвет
Чл. 24. (1) Сдружението се управлява и представлява от УС. 
(2) УС се състои от 3 лица, които са членове на Сдружението.
(3) Членовете на УС се избират от ОС за срок от 2 години и могат да бъдат преизбирани без оглед на броя на мандатите.
(4) Председателят на Сдружението се избира от ОС, измежду членовете на УС.

Правомощия на Управителния съвет
Чл. 25. (1) Управителният съвет:
1. представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на отделните негови членове; 
2.  осигурява изпълнението на решенията на ОС; 
3. разпорежда се с имуществото и целесъобразното разходване средствата на Сдружението при спазване на изискванията на Устава;
4.  подготвя и внася в ОС проект за годишен бюджет;
5.  подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението; 
6.  определя реда и организира извършване дейността на Сдружението, включително и тази в обществена полза, и носи отговорност за това;
7.  определя адреса на управление на Сдружението;
8.  взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
9.  изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
10. подготвя и внася в ОС основните документи на Сдружението: насоки на дейност и годишна програма за изпълнението им и др.
11. приема и изключва членове;
12. води и съхранява протоколната книга с решенията на ОС, протоколната книга от своите заседания и регистъра за членовете на Сдружението. 
(2) По решение на УС на Сдружението могат да бъдат създавани помощни органи, на които той има право да делегира част от поставените му функции.

Заседания на Управителния съвет
Чл. 26. (1) УС се свиква на заседания от неговия Председател, който ги ръководи, а ако последният отсъства – от член на УС.
(2) Председателят на УС е длъжен да свиква заседание на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС.
(3) УС може да взема решения, ако на заседанията му присъстват повече от половината негови членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола на заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията за ликвидатор, за разпореждане с имущество на Сдружението и относно реда и извършването на дейността на Сдружението – се вземат с мнозинство от всички членове на УС.
(5) УС може да вземе решение и без да провежда заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
(6) Членовете на УС могат да бъдат освобождавани предсрочно от функциите им при констатирани нарушения в дейността им или по тяхно мотивирано искане.
(7) До регистриране в съда на новоизбрания УС, старият УС продължава да изпълнява задълженията си.

Председател
Чл. 27. Председателят на УС е Председател и на Сдружението. 

Чл. 28. (1) Председателят: 
1. представлява Сдружението пред всички държавни органи, неправителствени организации и лица в страната и чужбина; 
2. председателства заседанията на ОС; 
3. председателства заседанията на УС; 
4. ръководи Сдружението между две заседания на УС; 
5. внася за разглеждане от ОС отчета за дейността на Сдружението и проектобюджета; 
(2) При обективна невъзможност на председателя да упражнява предоставените му функции, той е длъжен да посочи лице от състава на УС, което да го замества в случай на необходимост. По преценка на председателя, заместникът може да бъде определен за всички случаи или за всеки конкретен повод поотделно.

Клонове
Чл. 29. (1) С решение на ОС Сдружението може да създава свои клонове на регионален принцип. Дейността им се урежда с правилник в съответствие с настоящия Устав. Председателят на клона представлява Сдружението за дейността на клона.

Имущество на Сдружението
Чл. 30. (1) Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху недвижими и движими вещи, парични средства и други права в зависимост от действащите нормативни документи. 
(2) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от върховния орган на организацията с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:
1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
(3) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност не може да сключва сделки с лицата по т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.

Публичност на дейността на Сдружението
Чл. 31. (1) Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. финансовия резултат.
(2) (изм. 04.07.2018 г.) Финансовият отчет, както и  Годишният доклад за дейността на Сдружението се обявяват в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.
(3) Годишните финансови отчети на Сдружението подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

Задължение за водене на книги
Чл. 32. (1) Сдружението е длъжно да води следните книги:

 • Книга за протоколите на проведените Общи събрания на Сдружението;
 • Книга за протоколите от заседанията на УС на Сдружението.

(2) Протоколите се подписват от ръководещия заседанието и от лицето, изготвило протокола, като те отговарят за верността на съдържанието.

Глава IV. Прекратяване, ликвидация и разпределение на имуществото

Прекратяване
Чл. 33. (1) Сдружението се прекратява:
1. с решение на ОС;
2. с решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.
(2) Решението на съда по ал. 1, т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Ликвидация
Чл. 34. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от УС или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както и в случая на чл. 33, ал. 1, т. 1, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.
(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
(5) Разпределението на имуществото след удовлетворяване на кредиторите се извършва от върховния орган и по реда на чл. 15, 43 и 44 от ЗЮЛНСЦ.
(6) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това не е възможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това и на недвижимото имущество на Сдружението.
(7) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. учредителите и настоящите и бившите членове;
2. лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. съпрузите на лицата по т. 1 – 3;
5. роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

Имущество след ликвидация
Чл. 35. (1) Разпределението на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва съгласно закона и този Устав.
(2) Имуществото по предходната алинея не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, с изключение на дължимото му възнаграждение.

Заличаване на Сдружението
Чл. 36. (1) След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на Сдружението от окръжния съд по седалището му.

 Заключителни разпоредби

§ 1. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§ 2. За неустановеното в този Устав се прилагат законите на Република България, както и решенията на органите на Сдружението.
§ 3. Настоящият Устав е приет на общо събрание на Сдружението, проведено на 04.07.2018 г.

Библиотека „Захарий Княжески“

042 648 131; 0888 642 151 – директор
042 648 143 – регистрация и информация
6000 Стара Загора, бул. Руски 44
--------------------------------

Eлектронен бюлетин

Актуална информация за предстоящи събития

Работно време

понеделник – петък
от 8.30 ч. до 18.30 ч.
събота
от 8.30 ч. до 14.30 ч. 

Отдел Изкуство
понеделник – петък
от 8.30 ч. до 17.00 ч.

--------------------------------
всеки последен четвъртък на месеца

неработен ден с читатели

Попитай библиотекаря

Контакт с Регионална библиотека „Захарий Княжески“